JPX
VND
Không lấy được dữ liệu

IGU/USDT

Hợp đồng nhanh

--

--

Thấp nhất
--
Cao nhất
--
24h Số tiền
--
IGU/USDT
Tạo lệnh hợp đồng

Chọn khoảng thời gian

300S
7%
600S
15%
900S
35%
1200S
60%
3600S
80%

Số lượng đã mua

Số dư tài khoản:- - VND
Ủy thác hiện tại
Ủy thác lịch sử
Hợp đồng nhanh
Tất cả
Không lấy được dữ liệu